ગુજરાત

રાજકારણ

બિઝનેસ

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान दमण का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान दमण का निरीक्षण दमण, संसदीय राजभाषा समिति की...

વાપી. ડુંગરા રાજસ્થાન ભવન ખાતે લોક દરબાર યોજાયો

વાપી રાજસ્થાન ભવનખાતે વલસાડ જિલ્લા એસપી ડૉ કરણરાજ વાઘેલા નાં અધ્યક્ષતા માં લોકદરબાર યોજાયુંવલસાડ જિલ્લાના વાપી ડુંગરા રાજસ્થાન ભવનમાં લોકદરબાર...

ગરીબો નાં મશિહા નિતીનભાઈ જાની (ખજુરભાઈ) નાનાપોંઢા માં એક ગરીબ પરિવારને વહારે આવ્યા

વલસાડ જિલ્લાના આદિવાસી ક્ષેત્રમાં કપરાડા તાલુકાના નાનાપોઢા ગામે કલાકાર ખૂજરભાઇ આદિવાસી પરિવારના માટે મસીહા બનીને જરૂરિયાતમંદની સેવા મકાન બનાવી ગૃહ...

Latest News

error: Content is protected !!